Buscar este blog

domingo, 26 de abril de 2009

1er de MAIG JORNADA DE LLUITA CONTAR ...

1er de MAIG JORNADA DE LLUITA CONTAR LA CRISI... El 1er de Maig és una jornada de lluita!
DAVANT LA CRISI CAPITALISTA I L’ATUR EXIGIM EL REPARTIMENT DE LA FEINA .
El 1er de maig és un dia internacional de lluita de la classe obrera, no una festa. És una data històrica que commemora totes les lluites dels treballadors del món per aconseguir alliberar-se de l’opressió del capital.
Una lluita per disminuir les interminables jornades laborals que van arribar a ésser de 16 hores, per prohibir el treball nocturn de dones i nens, per l’es-tabliment d’un salari mínim, per conquerir el dret a les vacances pagades, a la seguretat social i a una pensió digna.
Ara, quan veiem que aquells objectius tan justos estan essent negats o destruïts, quan el treball s’ha con-vertit per a la majoria dels treballadors en jornades interminables, salari miserable i temporalitat absoluta, es fa més necessària que mai la lluita contra el capital i els seus aliats: el govern i les burocràcies sindicals cor-rompudes per un sistema brutal.
El 1er de maig és també una jornada internacional de lluita contra l’imperialisme i la seva expressió més brutal, la guerra. Per això exigim el final de les agres-sions i de l’espoli que pateixen pobles com l’Afganistan, L’Iraq o el Líban a mans de l’imperialisme, i ens solidaritzem amb les lluites de l’heroic poble palestí per a alliberar-se del colonialisme sionista.
Els bancs i les multinacionals ens varen portar la crisi... La crisi té responsables. Ho són els banquers i les multinacionals, els capitalistes i els qui han fet possible que primer s’embutxaquessin fortunes i que ara rebin milions d’euros en ajudes: els governs d’Aznar i ara el de Zapatero. Són ells els qui ens van prendre drets quan encara teníem treball i els qui ara ens deixen sense drets i també sense feina.
Alimenten un discurs xenòfob responsabilitzant els treballadors immigrants per la manca de treball, exculpant els banquers i criminalitzant uns tre-balladors que no van tenir altra sortida que emigrar, cercant un futur per a ells i les seves famílies.
…però qui la paga són els treballadors.
L’atur ja supera oficialment els 4 milions, el doble de la mitjana de la Unió Europea. Al voltant de 900.000 llars ningú té treball i més d’un milió d’atu-rats no reben cap prestació. El Govern diu que la recuperació arribarà aviat, però totes les previsions econòmiques assenyalen el contrari.
En els últims anys es va mantenir el nivell de vida a base de moltes hores de treball i de viure hipote-cats. Ara, milers de treballadors acomiadats es tro-ben ofegats pels deutes, forçats a viure en la misèria, perdent en molts casos la casa que els va costar anys de sacrifici i forçats a aixoplugar-se al sí de la família. Diners per als bancs i les multinacionals, si; per als treballadors, no Els mateixos que ens han dut a la crisi són els ma-teixos que ara reben les ajudes milionàries del Go-vern per a salvar els seus negocis. El Govern regala milions a la gran patronal a través de la reducció de l’impost de societats, del patrimoni o de la plusvàlues, igual que va regalar als bancs 150.000 milions d’euros. Les multi-nacionals de l’auto-mòbil segueixen rebent ajudes públiques milio-nàries, mentre conti-nuen acomiadant tre-balladors, com passa a Nissan. El Govern segueix anunciant plans que van pel mateix camí de bonificacions-regal a la patronal. No contents amb això, els banquers i la CEOE reclamen més diners i reformes laborals que abarateixin l’acomiadament i flexibilitzin encara més la contractació.
Sí hi ha solucions: ¡que es redistribueixi el treball! ...
Negar el dret al treball és condemnar-nos a la misèria. Per això no valen falses promeses sobre una “futura recuperació econòmica”. Ni el Govern ni l’Estat poden negar-nos el dret més elemental, el dret a treballar. La lluita contra l’atur és tasca de tots els treballadors, dels qui tenen treball (i no saben fins quan) i dels qui ja es troben en l’atur.
Es tracta d’exigir del govern mesures reals i im-mediates contra l’atur:
Que es redistribueixi el treball existent entre la mà d’obra disponible!
Que es redueixi la jornada de treball, sense reduir el salari, treballant menys, per a que tothom pugui reballar!
Ja n’hi ha prou de jornades esgotadores i hores extres per als uns, mentre els altres es troben a l’atur! Jornada setmanal de 35 hores per Llei.
Cal exigir que els diners públics invertits ho siguin realment per a crear ocupació. Que els 8.000 milions d’euros destinats als Ajuntaments per a obres públi-ques els obliguin a la contractació directa de desocupats sense intermediaris.
Que s’estableixi un veritable pla d’obres públiques de construcció d’hospitals, escoles, guarderies, poliesportius... que a més de generar ocupació doni solució a aquestes demandes socials bàsiques.
Cap aturat/da abandonat a la seva sort
I mentre s’assegura una ocupació, que es garan-teixi el caràcter indefinit de la prestació d’atur i la seva ampliació als qui ja no en tenen.
Així mateix cal exigir la moratòria indefinida de les hipoteques per a tots els desocupats.
No es pot permetre que cap treballador quedi abandonat a la seva sort. Ni un euro més a la banca i les multinacionals! Que tots els recursos es posin al servei d’un veritable pla de rescat dels treballadors.
CCOO i UGT: ja n’hi ha prou de submissió a la patronal i al govern!
El paper dels dirigents de CCOO i UGT, garantint la pau social, va ser decisiu en aquests anys perquè els treballadors retrocedíssim en drets, mentre constructores, banquers i multinacionals s’embutxa-caven immenses fortunes.
Avui segueixen el mateix camí: guardians del govern, signants dels EROs que envien milers de tre-balladors al carrer, i sense moure un dit pels desocu-pats.
Aquests dies CCOO i UGT convoquen manifestacions contra la crisi. I fa unes setmanes Cándido Méndez afirmava que “UGT vol una setmana laboral de quatre dies”.
Expressem el nostre rebuig a aquests buròcrates de manera contundent de la mateixa manera que estem convençuts que els treballadors necessitem lluitar units per a sortir d’aquest pou de la crisi.
Cridem a tots els treballadors/es a manifestar-se l’ 1 de maig per a denunciar la greu situació que vivim, per a exigir del Govern mesures d’urgència contra l’atur. Però també per a exigir als dirigents de CCOO i UGT que acabin amb la seva actitud servil cap al govern i la patronal, i comencin a lluitar pel que diuen, la setmana laboral de quatre dies sense reduc-ció de salari, per treballant menys poder treballar tots. Perquè els drets dels treballadors només es defensen lluitant, per això el camí és el de França o Grècia: preparar una vaga general que imposi un pla de mesures d’urgència, començant pel repartiment del treball.
CONTRA EL GOVERN DELS BANQUERS, DELS TANCAMENTS I ACOMIADAMENTS!
1ER DE MAIG A LES 17:30H, PÇA. UNIVERSITAT
El 1º de Mayo es un día de lucha!
ANTE LA CRISIS CAPITALISTA Y EL PARO HAY QUE EXIGIR EL REPARTO DEL TRABAJO .El 1º de mayo es un día internacional de lucha de la clase obrera, no una fiesta. Es una fecha histórica que conmemora todas las luchas de los trabajadores del mundo por conseguir liberarse de la opresión del capital. Una lucha por disminuir las interminables jornadas laborales que llegaron a ser de 16 horas, por prohibir el trabajo nocturno de mujeres y niños, por el establecimiento de un salario mínimo, por con-quistar el derecho a las vacaciones pagadas, a la se-guridad social y a una pensión de vejez digna. Ahora cuando vemos que aquellos objetivos tan justos están siendo negados o destruidos, cuando el trabajo se ha convertido para la mayoría de los tra-bajadores en jornadas interminables, salario mísero y temporalidad absoluta, se hace más necesaria que nunca la lucha contra el capital y sus aliados: el gobierno y las burocracias sindicales corrompidas por un sistema brutal. El 1º de mayo es también una jornada internacional de lucha contra el imperialismo y su ex-presión más brutal, la guerra. Por ello exigimos el final de las agresiones y del expolio que sufren pue-blos como Afganistán, Irak o el Líbano a manos del imperialismo, y nos solidarizamos con las luchas del heroico pueblo palestino para liberarse del co-lonialismo sionista.
Banqueros y multinacionales trajeron la crisis...
La crisis tiene responsables. Son los banqueros y las multinacionales, los capitalistas y quienes han hecho posible que primero se forraran y que ahora reciban millones de euros en ayudas: los gobiernos de Aznar primero y de Zapatero ahora. Ellos son los que nos quitaron derechos cuando teníamos trabajo y los que ahora nos dejan sin derechos y sin trabajo.
Alientan el discurso xenófobo que hace recaer sobre los trabajadores inmigrantes la responsabilidad por la falta de trabajo, exculpando a los banqueros y condenando a trabajadores que no tuvieron otro re-medio que emigrar en busca de un futuro para ellos y sus familias.
…pero la pagamos los trabajadores ...
El paro ya supera oficialmente a los 4 millones, doblando la media de la Unión Europea. En cerca de 900.000 hogares nadie tiene trabajo y más de un mil-lón de parados no reciben ninguna prestación. El Gobierno dice que la recuperación llegará pronto, pero todas las previsiones económicas señalan lo contrario. En estos años atrás se mantuvo el nivel de vida a base de muchas horas de trabajo y de vivir hi-potecados. Hoy miles de trabajadores despedidos se encuentran abrumados por las deudas, empujados a la miseria, perdiendo en muchos casos la casa que les costó años de sacrificio y teniendo que buscar el amparo de la familia. Dinero para los bancos y las multinacionales, sí; para los trabajadores, no Los mismos que nos metieron en esta crisis son los que ahora reciben las ayudas millonarias del Gobierno para salvar sus negocios. El Gobierno regala millones a la gran patronal a través de la reducción del impuestos de sociedades, del patrimonio o de la plusvalías, al igual que regaló a los bancos 150.000 millones de euros. Las mul-tinacionales del automóvil siguen recibiendo ayudas públicas millonarias, mientras siguen despidiendo como en Nissan. El Gobierno sigue anunciando planes que van por el mismo camino de bo-nificaciones-regalo a la patronal. No con-tentos con ello, los banqueros y la CEOE reclaman más dinero y reformas laborales que a-baraten el des-pido y flexibilicen aún más la contratación.
Sí hay soluciones: ¡que se reparta el trabajo! ...
Negar el derecho al trabajo es condenarnos a la miseria. Por eso no valen falsas promesas sobre una “futura recuperación económica”. Ni el Gobierno ni el Estado pueden negarnos el derecho más ele-mental, el derecho a trabajar. La lucha contra el desempleo es tarea de todos los trabajadores, de los que tienen trabajo (y no saben hasta cuando) y de los que están en el paro.
Se trata de exigir del gobierno medidas reales e inmediatas contra el desempleo:
¡Que se reparta el trabajo existente entre la mano de obra disponible!
Que se reduzca la jornada de trabajo, sin reducir el salario, para ¡trabajando menos, trabajar todos!
¡Basta de jornadas agotadoras y de horas extras para unos, mientras otros son arrojados al paro! Jornada semanal de 35 horas por Ley.
Hay que exigir que el dinero público invertido sea realmente para crear empleo. Que los 8.000 millones de euros destinados a los Ayuntamientos para obras públicas obliguen a estos a la contratación directa de parados sin intermediarios.
Que se establezca un verdadero plan de obras públicas de construcción de hospitales, escuelas, guarderías, polideportivos… que además de generar empleo dé solución a esas demandas sociales básicas.
Ningún parado/a abandonado a su suerte ...
Y mientras se asegura un empleo, que se garan-tice el carácter indefinido de la prestación de des-empleo y su ampliación a los que ahora no disponen de ella. Así mismo hay que exigir la moratoria indefinida de las hipotecas para todos los parados. No se puede permitir que ningún trabajador quede abandonado a su suerte. ¡Ni un euro más a la banca y las multinacionales! Que todos los recursos se pongan al servicio de un verdadero plan de rescate de los trabajadores.
CCOO y UGT: ¡basta de sumisión a la patronal y al gobierno!
El papel de los dirigentes de CCOO y UGT, garantizando la paz social, fue decisivo en estos años para que los trabajadores retrocediéramos en derechos, mientras constructoras, banqueros y multinacionales se forraban.
Hoy siguen el mismo camino: guardianes del gobierno, firmantes de los EREs que mandan a miles de trabajadores a la calle, y sin mover un dedo por los parados. En estos días CCOO y UGT convocan manifestaciones contra la crisis. Y hace unas semanas Cándido Méndez afirmaba que “UGT quiere una semana laboral de cuatro días”. Nuestro rechazo a estos burócratas es tan contun-dente como nuestro convencimiento de que los traba-jadores necesitamos luchar unidos para salir de este pozo de la crisis. Llamamos a todos los trabajadores/as a mani-festarse el 1 de mayo para denunciar la grave situación que vivimos, para exigir del Gobierno medidas de urgencia contra el paro. Pero también para exigir a los dirigentes de CCOO y UGT que aca-ben con su actitud servil al gobierno y a la patronal, y empiecen a luchar por lo que dicen, la semana laboral de cuatro días sin reducción de salario, para trabajando menos trabajar tod@s. Porque los derechos de los trabajadores sólo se defienden luchando, por eso el camino es el de Francia o Gre-cia: preparar una huelga general que imponga un plan de medidas de urgencia, comenzando por el reparto del trabajo. CONTRA EL GOBIERNO DE LOS BANQUEROS, DE LOS CIERRES Y LOS ERES! 1º DE MAYO A LAS 17:30H EN PÇA. UNIVERSITAT.OPTIMIZAMOS y POSICIONAMOS su web en GOOGLE... consiga el TOP 10 en GOOGLE....T.+34-650604608 no tire el dinero en GUIAS o PORTALES que no le sirven para nada... T.+34 650604608 | +376631499 ....
NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
  Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija  los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos. Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/ 
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .


Las placas solares de FGV producen 1....


Las placas solares de FGV producen 1.380.085 kwh en sus seis primeros meses de funcionamiento .
VALENCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) - La instalación de paneles solares en las cubiertas de los talleres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha permitido la producción de 1.380.085 kilowatios hora (kwh) en los seis primeros meses de funcionamiento, lo que equivale a dejar de emitir, de octubre a abril, 1.400 toneladas de CO2 a la atmósfera, según informó la Generalitat en un comunicado.
La energía solar fotovoltaica basa su funcionamiento en transformar la energía del sol, inagotable y limpia, en energía eléctrica. La luz solar, al incidir en las células de los paneles de silicio, se transforma en dicha energía. La corriente continua generada por los módulos se transforma en corriente alterna en el inversor y el transformador eleva el voltaje hasta el nivel de tensión de la red eléctrica a la que se exporta.
FGV, de acuerdo con su Declaración de Sostenibilidad que fija la optimización de los consumos energéticos y el compromiso de emplear energía renovable para disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera, acabó de instalar en septiembre de 2008 un total de 10.400 paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de los talleres de la empresa, situados en Valencia (Machado, Tarongers y València Sud) y Alicante (El Campello), que se conectaron y comenzaron a producir energía en el mes de octubre.
Esta instalación se ha realizado sobre una superficie de 18.000 metros cuadrados, lo que supone la mayor instalación de placas fotovoltaicas situadas en cubiertas industriales en la Comunitat Valenciana y una de las mayores de España de carácter público.
En concreto, la instalación de València Sud ha producido 572.120 kwh, la de El Campello 345.932, las de Machado 270.970 y la de Tarongers 191.063 kwh. La suma alcanza los 1.380.085 kilowatios hora en los seis primeros meses de funcionamiento, que hay que señalar que son los de menos radiación de luz solar, lo que permite afirmar que, con estos datos obtenidos hasta ahora, se alcanzará con normalidad los objetivos previstos para el conjunto del año 2009, concretados en superar los 3.000.000 kwh, lo que equivale al consumo de más de mil viviendas.
Además, se calcula que la citada producción de energía, cuya potencia alcanzará los 2.000 kw, tendrá su consecuencia ecológica en la no emisión de 3.500 toneladas de CO2 a la atmósfera al año.
AHORRO ANUAL DE 1,3 MILLONES ...
La actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, presupuestada en 10.141660,62 euros y que se amortizará en una década cuando la vida media de los paneles es de 25 años, supondrá para FGV un ahorro anual de 1,3 millones de euros en la factura eléctrica.
La adjudicación de esta actuación se ha llevado a cabo por lotes. El suministro e instalación de placas solares fotovoltaicas en los talleres de la red de Metrovalencia ha ascendido a 6,8 millones de euros, mientras que en los talleres de El Campello en Alicante la colocación de estas placas ha conllevado una inversión de 3,2 millones de euros. Según un estudio elaborado por la Universidad de Karlsruhe (Alemania) y la consultora suiza Infras, el servicio de Metrovalencia y el TRAM de Alicante permite ahorrar cerca de 65 millones de euros al reducir los desplazamientos en vehículos privados y en concepto de externalidades, como contaminación atmosférica, cambio climático, congestión urbana, ruidos, seguros y accidentes.
OPTIMIZAMOS y POSICIONAMOS su web en GOOGLE... consiga el TOP 10 en GOOGLE....T.+34-650604608 no tire el dinero en GUIAS o PORTALES que no le sirven para nada... T.+34 650604608 | +376631499 ....

NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
  Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija  los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos. Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/ 
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .

ALICANTE Y LA ENERGIA SOLAR, La edil ...

ALICANTE Y LA ENERGIA SOLAR, La edil socialista en el Ayuntamiento de Alicante Aurora Gómez propuso hoy la utilización de energía solar en los edificios municipales de Alicante, ya que, según lamentó, la ciudad cuenta "con un gran potencial de explotación de energía, pero se encuentra a la cola en este tipo de iniciativas municipales".
Gómez, en un comunicado, se refirió a edificios como el ayuntamiento, los centros de mayores, los polideportivos municipales, las bibliotecas e, incluso, los colegios públicos, para la aplicación de esta medida. Según explicó, la instalación de energía solar térmica y/o fotovoltaica permitirá "producir agua caliente sanitaria en duchas y lavabos, calentar piscinas o climatizar dependencias, con el consiguiente ahorro de la factura municipal de electricidad", continuó.
Entre las ventajas de la energía solar, también señaló "el beneficio inmediato que supondrá para el medio ambiente urbano", así como "la concienciación que fomentaría sobre el buen uso de la energía, divulgando las fuentes de energías renovables". "El proyecto también favorecerá la autosuficiencia energética de Alicante y disminuirá las emisiones de CO2 en la ciudad", agregó Gómez, ya que según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a los que se refirió "un metro cuadrado de colector solar térmico es capaz de evitar cada año la emisión de una tonelada de CO2 a la atmósfera", explicó.
La dirigente socialista aseguró que la ausencia de energía solar en los edificios municipales "es una prueba más de que el medio ambiente no le interesa a la alcaldesa, Sonia Castedo". "Mientras Alicante pierde una nueva oportunidad de mejorar la calidad de vida de los alicantinos, municipios como Castellón, Barcelona, Sevilla, Madrid, Mataró, Alcalá de Henares o Ponferrada ya han incorporado este sistema", protestó. En este sentido, añadió que si algo caracteriza a Alicante "eso es el sol", por lo que consideró "incomprensible" que la ciudad se encuentre "a la cola en este tipo de iniciativas, auspiciadas además por la FEMP y por la Red Española de Ciudades por el Clima". Según indicó, la situación evidencia "el desinterés de Castedo por este tipo de medidas verdes", concluyó.
OPTIMIZAMOS y POSICIONAMOS su web en GOOGLE... consiga el TOP 10 en GOOGLE....T.+34-650604608 no tire el dinero en GUIAS o PORTALES que no le sirven para nada... T.+34 650604608 | +376631499 ....

NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
  Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija  los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos. Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/ 
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .

CANGAS LIDERA LA INSTALACION SOLAR E...

CANGAS LIDERA LA INSTALACION SOLAR EN EDIFICIOS, Los constructores y promotores que presentaron licencias de nueva edificación desde el 29 de septiembre de 2006, cuando entró en vigor el Código Técnico de Edificación (CTE), se han visto obligados a incluir en sus obras sistemas de energía solar, que implican un ahorro en agua caliente o electricidad pero también un aumento en el coste de la vivienda, de un 0,3%. El ingeniero industrial vigués, Manuel Ángel Dacosta, de la oficina técnica de arquitectura e ingeniería, Madinfor, impartió ayer en Cangas, en la sede de la Federación de Comerciantes (Fecimo), una jornada organizada por la Asociación de promotores y constructores de Cangas (Aproeco) para atender las dudas y los problemas que las normativas (CTE, Hábitat y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios RITE en vigor están generando.
La comarca de O Morrazo, según los datos que maneja Dacosta, registra unos niveles “relativamente bajos” en cuanto a instalaciones solares, tanto térmicas (para agua caliente) como fotovoltaica (producción de electricidad), en comparación con otras zonas de las rías bajas, como la de Arousa: “No es la más poblada pero sí la que más instalaciones tiene”. El ingeniero asegura que en O Morrazo, Cangas lidera la instalación en edificios, con una treintena; mientras que Bueu es el que más paneles tiene en viviendas unifamiliares, unos 150. En Cangas, las viviendas unifamiliares con energía solar rondan el centenar y en Moaña habrá sólo una decena de edificios y 75 casas.
Una de los grandes problemas que se encuentra el sector de la construcción es la elección del mejor sistema, porque son muchos, con diferentes funcionamientos y costes que además requieren cumplir exigencias de seguridad industrial y sanitaria. “Las cosas se pueden hacer de diversas maneras, por ejemplo hay que decidir si se pone un acumulador para todo el edificio o para cada vivienda, también qué sistema se elige para la protección contra la legionela”. Dacosta asegura que esta bacteria, que prolifera en las zonas de agua, requiere un tratamiento en los depósitos y hay dos alternativas: sobretemperatura del agua a más de 70 grados cada tres meses o el hipoclorito, que es añadir una solución química”. La legionela se contagia por vía respiratoria y se inhala a través del vapor de agua, de ahí la importancia de la limpieza en las torres de refrigeración. De todas formas, este ingeniero asegura que sólo proliferan las bacterias en los depósitos sucios y deteriorados.
Otra de las preocupaciones del sector, además del producto/precio, es la vida real de las instalaciones, tanto térmicas como fotovoltaicas: “Unos dicen que no necesitan mucho mantenimiento, que son persistentes, otros que aquí no funcionan”, dice Luis Guimeráns, presidente de Aproeco. Dacosta asegura que Galicia, y sobre todo las Rías Bajas, es una zona de especial rentabilidad para el aprovechamiento de la energía solar. El ingeniero asegura que España es líder, tanto en fabricantes como en producción de paneles planos para energía solar, aunque en Galicia sólo hay una fabrica que está ubicada en Sanxenxo. En Ourense se había anunciado la apertura de una empresa pero para foltovoltaica, aunque sigue en proyecto, según el ingeniero vigués. Los paneles de tubos de vacío, por contra, se importan de Estados Unidos, Alemania o China.
OPTIMIZAMOS y POSICIONAMOS su web en GOOGLE... consiga el TOP 10 en GOOGLE....T.+34-650604608 no tire el dinero en GUIAS o PORTALES que no le sirven para nada... T.+34 650604608 | +376631499 ....

NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
  Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija  los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos. Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/ 
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .

CONSUMO SOSTENIBLE, VIVIR HOY PENSAND...

CONSUMO SOSTENIBLE, VIVIR HOY PENSANDO EN EL MAÑANA...   A medida que se acerca el siglo XXI, el mundo afronta un problema de sostenibilidad, término que aúna los conceptos de salud y seguridad de los ciudadanos, y que aborda, en definitiva, la calidad de vida de hoy y de las próximas generaciones. De la cumbre de la tierra de Río de Janeiro de 1992 surgió el documento Agenda 21, del que un capítulo entero se dedica al consumo.
Más de 180 países reconocieron que aunque el consumo es muy alto en ciertas zonas del mundo, aún no se cubren las necesidades básicas de una gran parte de la humanidad. Asumían los firmantes (España incluida) que si se quiere reducir la contaminación y evitar el agotamiento de los recursos naturales, hay que controlar cuánto y cómo se quieren consumir esas materias primas.
Se prevé que entre 1.990 y 2.010, la población mundial aumentará un 33% (3.700 millones más de personas que en la actualidad, de las cuales la gran mayoría residirá en las ya sobrepobladas ciudades). En el mismo período, la cubierta forestal disminuirá un 7%, la disponibilidad de agua dulce se reducirá en un 20%. Y la demanda de energía aumentará en más de un 50%. Si se mantienen las actuales pautas de consumo, el ecosistema, que suministra recursos renovables, como la madera, podría descomponerse antes de que se agoten los recursos no renovables (petróleo, carbón, etc.).
OPTIMIZAMOS y POSICIONAMOS su web en GOOGLE... consiga el TOP 10 en GOOGLE....T.+34-650604608 no tire el dinero en GUIAS o PORTALES que no le sirven para nada... T.+34 650604608 | +376631499 ....

NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
  Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija  los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos. Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/ 
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .

APUESTA DE FUTURO PARA EL TURISMO DE ...

ESTA AGOTADO EL MODELO DE TURISMO DE MONTAÑA BASADO EN LA EXPANSIÓN APUESTA DE FUTURO PARA EL TURISMO DE MONTAÑA... En Catalunya, los deportes de montaña tienen una larga trayectoria, un presente intenso y un futuro prometedor. El año pasado celebramos el centenario de las primeras experiencias de esquí, y al mirar hacia atrás constatamos el camino recorrido desde las aventuras de aquellos pioneros, vinculados al movimiento excursionista y catalanista de inicios del siglo XX, hasta la realidad actual: acabamos de celebrar la Copa del Mundo de Esquí en el Pirineo catalán y hoy en día contamos con 16 estaciones que venden, año tras otro, cerca de 2,5 millones de forfaits.
Esta evolución ha hecho de las estaciones de esquí uno de los principales motores de desarrollo de la economía pirenaica. De hecho, si tras décadas de descenso demográfico y decaimiento económico, nuestras comarcas de montaña han tenido una reactivación económica y demográfica notables, se ha debido, en gran medida, a las 10 estaciones de esquí alpino (Baqueira- Beret, Boí-Taüll, Espot, Port Ainé, Tavascan, Port del Compte, Massella, La Molina, Vall de Núria y Vallter) y a las seis de esquí nórdico (Bosc de Virós, Tuixent, Sant Joan de l'Erm, Guils, Lles y Aransa). En conjunto, estas estaciones, presentes en nueve comarcas, son la fuente de ocupación, directa o indirecta, de gran parte de la población activa pirenaica.
SIN EMBARGO,pese a su importancia, el sector de la nieve ha conocido en los últimos años algunas dificultades, no solo en Catalunya, sino en toda España. Estas dificultades se han debido a la alta estacionalidad de su actividad, a la fragmentación empresarial y, sobre todo, a su fuerte dependencia del sector inmobiliario, ya que en no pocos casos el desarrollo de las estaciones se había producido esencialmente como palanca para actuaciones inmobiliarias destinadas, principalmente, a segunda residencia.
Esto ha hecho que gran parte de las estaciones de esquí españolas fueran muy vulnerables a las variaciones de ciclo del mercado inmobiliario. Por otro lado, a menudo se ha dado el caso de que, una vez comercializadas las promociones residenciales, los promotores han perdido interés en la estación y esta, descapitalizada, ha entrado en quiebra. Finalmente, hay que tener en cuenta que el atractivo del paisaje es uno de los componentes inseparables de la práctica de los deportes de montaña y que, más allá de ciertos límites, el desarrollo de la urbanización resulta incompatible con la calidad de los paisajes pirenaicos. El modelo de esquí dependiente de la actividad inmobiliaria residencial es, pues, un modelo agotado, en Catalunya y en toda Europa occidental.
El Govern está convencido de la importancia de las estaciones de montaña a la hora de generar riqueza y bienestar para quien vive en el Pirineo y para el conjunto de los catalanes. Por esto, ante las oportunidades y los retos presentes, ha querido definir, en estrecha colaboración con la Associació Catalana d'Estacions de Muntanya, una estrategia propia para potenciar nuestras estaciones. Por eso aprobó y está ejecutando el plan director 2006-2011, con un nivel de compromiso econó- mico de 71,4 millones de euros por parte de la Administración, entre inversiones directas (31,4) y créditos a disposición de las empresas (40).
Su primer objetivo es fortalecer la calidad de la oferta, ya en muchos casos excelente, de nuestras estaciones de montaña. Por eso se han establecido líneas de ayuda para garantizar los ingredientes básicos para la práctica del esquí: la nieve y los accesos. Así, desde la aprobación del plan director se han concedido subvenciones que han permitido inversiones por 28 millones de euros en la mejora de remontadores, dotación de cañones de nieve y limpieza de accesos a las estaciones. Asimismo, se están fomentando acuerdos entre las distintas estaciones para coordinar la oferta, como en el Pallars, donde esta temporada ya se ha podido esquiar con un único forfait en las tres estaciones de la comarca.
El modelo catalán opta, en segundo lugar, por hacer de las estaciones de montaña motores económicos durante todo el año. Así, junto con las campañas de promoción de la marca turística Catalunya-Pirineus, está potenciando la creación de actividades turísticas fuera de la temporada de nieve, dirigidas, sobre todo, al turismo familiar y de naturaleza: se trata de que las estaciones de esquí puedan convertirse plenamente en estaciones de montaña con actividad a lo largo de todo el año. Por eso se está impulsando, a través del planteamiento urbanístico y de ayudas directas, la dotación de hoteles y equipamientos turísticos, con efectos sobre el empleo, la actividad económica y el entorno mucho más positivos que los de tantas segundas residencias, vacías todo el año.
LA TERCERAapuesta de la estrategia catalana es la correcta integración de las estaciones en su entorno. Por eso, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques está ejecutando una mejora general de los accesos a las estaciones que, en los últimos años, ha supuesto inversiones directas de más de 22 millones de euros. Por otro lado, la planificación urbanística ha establecido medidas para alcanzar un desarrollo compatible con el mantenimiento de la calidad del entorno y del paisaje, con el fin, en primer lugar, de preservar un patrimonio de todos, pero también porque de su calidad depende el atractivo de nuestra oferta turística, el motor económico de nuestras comarcas de montaña.
La reciente constitución de la Taula de l'Esquí, órgano que incluye a la Administración catalana y a la Associació Catalana d'Estacions de Muntanya, es la muestra de la voluntad de acuerdo que preside en Catalunya la aplicación de estas estrategias. Unas estrategias que dejan atrás modelos obsoletos y apuestan por la mejora de la oferta, la desestacionalización de la actividad y la calidad del entorno como base del futuro de nuestras estaciones de montaña.
OPTIMIZAMOS y POSICIONAMOS su web en GOOGLE... consiga el TOP 10 en GOOGLE....T.+34-650604608 no tire el dinero en GUIAS o PORTALES que no le sirven para nada... T.+34 650604608 | +376631499 ....

NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
  Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija  los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos. Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/ 
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .

SPAIN JOBLESS RATE RISES 17,4% AND MO...

SPAIN JOBLESS RATE RISES 17,4% AND MORE... TWICE EU AVERAGE, IT BECOMES TO BE DANGEROUS...
April 24 (Bloomberg) -- Spain’s unemployment rate rose to 17.4 percent in the first quarter, more than double the European Union average, as the global recession ravages an economy that was once one of the region’s strongest performers.
The number of unemployed jumped by 802,800 to 4.01 million, more even than in Germany, which has twice Spain’s population. It was the biggest quarterly increase in unemployment since the National Statistics Institute began the survey in 1976. The jobless rate rose from 13.9 percent in the fourth quarter.
Spain is at the forefront of Europe’s economic crisis and accounts for more than half the increase in euro-region joblessness. The collapse of the country’s housing boom, which allowed economic growth to outpace the EU for more than a decade, has triggered the deepest recession in half a century. Consumer prices are declining, fueling deflation risks, and the government effort to spend its way out of the slump prompted Standard & Poor’s to cut Spain’s credit rating in January.
“It certainly seems to suggest it’s going to head way over 20 percent this year,” said Ben May, economist at Capital Economics in London. “We currently think GDP will contract by about 5 percent and I think that probably supports that.”
IMF Forecasts ...
That forecast is even grimmer than the International Monetary Fund’s projections released on April 22 that predict the economy will contract 3 percent this year and Spanish joblessness would reach 19.3 percent, compared with 11.5 percent in the euro area.
The government of Jose Luis Rodriguez Zapatero has adopted some 50 billion euros ($66 billion) in stimulus measures, aimed at curbing the contraction and stemming job losses. Zapatero this month replaced Finance Minister Pedro Solbes, who said that Spain couldn’t afford further stimulus measures, and replaced him with Elena Salgado, who has said that more government spending may be possible. The government is considering extending unemployment benefits, Salgado said today in Madrid.
“It’s the greatest quarterly decline in employment since the start of the unemployment survey in 1976,” she said at a press conference. “The first quarter of 2009 is going to be the worst quarter in terms of the decline in employment.”
So far, there are few signs that the government’s efforts are helping to ease the slump. Industrial production plunged an annual 22 percent in February and consumer prices fell in March from a year earlier for the first time on record. Retail sales have fallen for 12 straight months.
Popularity Declines ...
Zapatero, who was elected to a second, four-year term in March 2008, has seen his popularity decline as the economic slump deepens. The opposition Peoples Party would receive 42.3 percent of the vote in European elections in June to 37.9 percent for Zapatero’s Socialists, according to a poll by Sigma Dos, published in newspaper El Mundo on April 12. Sigma Dos interviewed 900 people between April 3 and 8.
The stimulus spending and falling tax receipts caused by higher unemployment will further strain Spain’s budget gap, which the European Commission forecasts will more than double the EU’s limit of 3 percent of GDP this year. The Bank of Spain forecasts the deficit will swell to 8.3 percent of output.
Salgado said today that the government would bring its deficit in line with the 3 percent limit by 2012, as demanded by the European Commission demanded. To contact the reporter on this story: Emma Ross-Thomas in Madrid at erossthomas@bloomberg.net
NUESTROS SERVICIOS: INTERNET MARKETING,
Un diseño orientado a buscadores, una buena optimización de las
páginas, una alta popularidad, y un elevado tráfico, contribuyen de
forma importantísima a que su web ocupe los primeros puestos de los
buscadores. Déjenos diseñar -o- mejorar su presencia en Internet.
Elija los servicios que más se adapten a sus necesidades Y que le
permitirán disfrutar de más visitas a su web, mejores visitas y más contactos.
Consiga estar en GOOGLE Top10.
El posicionamiento en buscadores se ha convertido en los últimos
tiempos en una de las herramientas más requeridas para competir en la
web. En particular, aparecer en las primeras posiciones en Google o Yahoo
es algo indispensable para generar tráfico hacia el sitio web, ya que
ambos buscadores son los mayoritariamente utilizados por los navegantes
en Internet y además porque cuentan con base de datos propias, por lo
que son utilizados por otros buscadores que trabajan con su tecnología
para mostrar los mismos resultados. El posicionamiento es un servicio
amortizable a mediano y largo plazo, ya que es un proceso continúo que
posee un tiempo mínimo para generar resultados, y una vez que se han
producido, una dedicación especial y continúa en acciones de
mantenimiento. http://www.internetmarketing.qc.com/
. U.K. Phone:+442032394677 - Telf. España +34650604608 - Telf. Mèxico
+525584213772 . SKIPE: PAGINESGROGUES- YAHOO: PAGESJAUNES2 - MSN:
INTERNETMARKETINGEUROPA ::: e-mail: info@internetmarketing.qc.com - eturisme@gmail.com - http://www.internetmarketing.qc.com/testimonials.html .

LA IMPORTANCIA DE ELEGIR UN BUEN NOMB...

LA IMPORTANCIA DE ELEGIR UN BUEN NOMBRE...   Con el objetivo de seguir promoviendo y difundiendo contenidos de calidad que contribuyan al desarrollo profesional, la Asociación Argentina de Marketing organiza el seminario: “Naming del siglo XXI: los nombres de las marcas y sus símbolos”.   Pensando en mercados cambiantes y a través de una metodología teórico-práctica y altamente participativa, se busca brindar un corpus de pensamiento y conceptualización sumado al análisis y creatividad para la generación de nombres, en función del estudio simbólico de una marca.  
Dirigido a profesionales de marketing, administración de negocios, publicidad, diseño y comunicación, esta actividad dará comienzo el lunes 27 de abril con una duración de cuatro clases (dos reuniones por semana). El mismo estará a cargo del Dr. Edgardo Werbin Brener quien por más de 20 años se ha dedicado a la investigación de diferentes Lenguajes Simbólicos y su aplicación en la Estrategia de Empresas, Productos y Marcas.
“Naming del siglo XXI: los nombres de las marcas y sus símbolos”
Fecha de inicio: Lunes 27 de abril
Disertante: Dr. Edgardo Werbin Brener
Consultas e informes: Asociación Argentina de Marketing, TEL. 4322-4888/3148
Acerca de la Asociación Argentina de Marketing
Fue fundada el 27 de mayo de 1965 como una asociación sin fines de lucro, compuesta por directores comerciales de las principales empresas de aquellos tiempos.
Con 44 años y más de 1200 miembros, la Asociación es la entidad más representativa y prestigiosa de la actividad en la Argentina.   Siguiendo el objetivo de difundir las mejores prácticas del marketing y promover el conocimiento e intercambio de experiencias, la AAM ha realizado y sigue realizando un amplio abanico de actividades entre las que destacan: Premio Mercurio, Día del Marketing, Becas para estudiantes, entre otros.
www.aam-ar.com .